Condicions generals d'ús

Article 1.-Respecte als usuaris

L’accés –i/o ús– a aquest portal titularitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Rovira i Virgili , des del mateix moment en què s’hi accedeix, atribueix la condició d’usuari amb l’acceptació de les condicions generals d’ús aquí reflectides. En conseqüència, els usuaris han de llegir atentament aquestes “Condicions d’ús web i política de privacitat” cada vegada que hi accedeixin.

Els usuaris del web Mestres que formen Mestres hi han d’accedir de conformitat amb la llei, i s’obliguen en tot moment a no accedir al web o als continguts de forma contrària a la prevista i amb finalitats il·lícites, lesives de drets i llibertats de tercers, o que puguin malmetre, deteriorar, saturar o alentir el web, en perjudici de la plataforma Mestres formen Mestres o d’usuaris tercers.

Tant l’accés als webs com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts que incloguin seran d’exclusiva responsabilitat de qui els facin. Per tant, l’ús que puguin fer de la informació, imatges, continguts i productes ressenyats i accessibles a través d’aquesta informació està supeditat a la legalitat aplicable, nacional o internacional, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran completament responsables d’aquest accés i ús correcte. Els usuaris estan obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums i als drets de tercers o de les universitats responsables, tot això segons les possibilitats i finalitats per als quals estan concebuts. La Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Rovira i Virgili no assumeixen responsabilitats, directes o indirectes, en concepte de dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts fet pels usuaris o tercers.

La Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Rovira i Virgili són lliures de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i serveis que s’hi ofereixen, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic o dels diferents formularis de contacte.

La Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Rovira i Virgili, en aquest sentit, podran establir, si ho consideren oportú, sens perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris per evitar que a través de les seues pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Article 2.- Informació sobre els enllaços adjunts i la responsabilitat sobre els continguts en el domini web.

no es fan responsable de les pàgines web no pròpies a les quals es pot accedir a través del lloc web mitjançant enllaços o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un enllaç o accés a una pàgina web no pròpia es fa sota la voluntat i el risc exclusiu dels usuaris, i la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Rovira i Virgili no recomanen ni garanteixen cap informació obtinguda a través d’un enllaç aliè al web de Mestres que formen Mestres ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l’ús o mal ús d’un enllaç o de la informació obtinguda a través seu, incloent-hi altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un enllaç, tant en connectar-se al web de Mestres que formen Mestres com en accedir a la informació d’altres webs des del web de Mestres que formen Mestres.

La Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Rovira i Virgili no assumiran cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, hiperenllaços, entramat o similars des de la web Mestres que formen Mestres, ja que queda prohibida la seua inclusió sense el consentiment previ exprés i per escrit dels titulars de la plataforma Mestres que formen Mestres.

La Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Rovira i Virgili es reserva el dret a fer canvis en el lloc web, sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, sense avís previ, a fi de mantenir actualitzada la seua informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

Article 3.- Propietat intel·lectual i Industrial

Els continguts prestats per la plataforma, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les pròpies pàgines web, esdevenen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en aquesta matèria.

Resta prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública en relació tant amb les pàgines web com amb els continguts i informació, sense el consentiment previ exprés i per escrit de la la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Rovira i Virgili

Resten prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o discos durs d’ordinador), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Rovira i Virgili així com la seua traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en la mesura que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents llocs web esmentats i, especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la  Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Rovira i Virgili o de tercers titulars d’aquests drets que n’han autoritzat la inclusió en els diferents llocs web mitjançant llicències Creative Commons CC BY.4.0 i/o les pròpies de la font cedent, subjectes a les seues condicions d’ús.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, esdevenen així mateix una obra en el sentit del dret d’autor i resten, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que hi siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes condicions comporta la comissió de greus actes il·lícits i la sanció d’acord amb la legislació civil i penal.

Resta prohibit qualsevol acte mitjançant el qual els usuaris puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, totalment o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, sense permís previ i per escrit de la  Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Rovira i Virgili.

Qualsevol transgressió del que preveu aquest punt o els anteriors serà considerada com a lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual de La Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Rovira i Virgili sobre les pàgines web i tots els seus continguts.

Article 4.-Modificacions

La Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Rovira i Virgili, com a creadores del lloc web, es reserven el dret d’efectuar sense avís previ, i sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, les modificacions que considerin oportunes en el seu portal, i poden canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi prestin com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

Article 5.-Aspectes tècnics

La Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Rovira i Virgili declinen qualsevol responsabilitat en el cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, independentment de quina sigui la causa. Així mateix, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Rovira i Virgili no es fan responsables per caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que pugui ser causat als usuaris per causes alienes als responsables.

La Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Rovira i Virgili no declaren ni garanteixen que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errades, que els defectes siguin corregits o que el servei o el servidor que els posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sens perjudici que els responsables s’esforcin per evitar aquest tipus d’incidents. En cas que els usuaris haguessin de prendre determinades decisions o fer accions segons la informació inclosa en qualsevol dels llocs web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Resta prohibit qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics a través dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Rovira i Virgili per al seu funcionament.

Article 6: Esmenes

Mestres que formen Mestres es reserva el dret de modificar o actualitzar aquestes condicions generals d’ús en qualsevol moment. Aquests canvis es publicaran en aquesta secció. Es convida a l’usuari a consultar periòdicament les  nostres condicions generals d’ús i a comprovar si s’hi han fet canvis.

Última actualització: 04/10/2022